Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
vof de kijkdoos
vof de kijkdoos is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals
omschreven in deze privacyverklaring.
Postadres: Goorstraat 15 5384pp Heesch
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0627175630
KvK-nummer: 69516804
Btw-nummer: NL857902556B01
Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Mart van der Lee.
vof de kijkdoos stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik
van persoonsgegevens op https://www.houtenwekker.nl (hierna “de website”), en
alle aan de website gerelateerde domeinen.
Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu
geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke
contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met
persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te
gelden als persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op
enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker”).
vof de kijkdoos verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming in acht te nemen.
vof de kijkdoos draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de
verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan
privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:
[email protected]
Tel: +31 627175630.
2/7
Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de
Gegevensbescherming via:
[email protected]
Mart van der Lee
+31627175630.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2022.

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
  Bij het gebruik van de website of diensten van vof de kijkdoos kunnen de volgende
  persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
  __.
 2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
  Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de
  gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  __.
  In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de
  verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
  grondslag:
  De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
  persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde
  door de gebruiker worden ingetrokken.
  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de
  gebruiker. (lid 1 sub b)
  De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de
  verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
  De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
  De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar
  gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)
  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
  belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f)
  3/7
  De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:
  voor het versturen van producten, en voor eventuele Garantie.
 3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  Persoonsgegevens kunnen door vof de kijkdoos worden verstrekt aan derden, indien
  dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de
  gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van vof de kijkdoos
  worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:
  Owner Mart van der Lee
  Owner T. Verhagen.
  Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die
  noodzakelijk is voor de uitvoering van de door vof de kijkdoos gegeven opdracht aan
  de ontvangers.
  In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt vof de
  kijkdoos er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden
  gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden
  bewaard.
  vof de kijkdoos verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële
  doeleinden.
 4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
  De persoonsgegevens worden door vof de kijkdoos niet langer gebruikt of
  opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de
  gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.
  De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: Tot einde garantie tijd.
 5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
  De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten
  aanzien van vof de kijkdoos.
  De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten
  kenbaar maken aan vof de kijkdoos middels één van de in deze privacyverklaring
  genoemde contactgegevens van vof de kijkdoos of van de Functionaris
  Gegevensbescherming.
  4/7
  vof de kijkdoos geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek
  ongegrond of buitensporig is.
  vof de kijkdoos geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het
  verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het
  verzoek.
  De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk
  of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.
  a. Recht op informatie over de verwerkingen
  De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg
  over de gegevensverwerking.
  Middels deze privacyverklaring verstrekt vof de kijkdoos informatie over de bron van
  de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en
  grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming,
  de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.
  b. Recht van inzage
  De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn
  persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.
  vof de kijkdoos verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een
  overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
  de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
  de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens
  worden doorgegeven;
  de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
  het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
  het recht om een klacht in te dienen.
  Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,
  wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door
  vof de kijkdoos.
  Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de
  verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker
  meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een
  5/7
  redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.
  De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.
  Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van
  de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker
  anders verzoekt.
  Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan
  de gebruiker verstrekt.
  c. Recht op rectificatie
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren
  of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.
  Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te
  corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker vof de kijkdoos opdragen zijn
  persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
  vof de kijkdoos brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van
  de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt
  in verhouding tot de belangen van de gebruiker. vof de kijkdoos verstrekt de
  gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.
  d. Recht op gegevenswissing
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens
  door vof de kijkdoos te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid
  1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
  Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien vof de kijkdoos
  persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker
  verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. vof de kijkdoos dient in dit geval de nodige
  maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te
  brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.
  Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van
  persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
  in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.
  e. Recht op beperking van de verwerking
  6/7
  De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn
  persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1
  Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
  In het geval van de uitoefening van de beperking van de
  persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:
  met de toestemming van de gebruiker;
  voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van
  algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.
  vof de kijkdoos brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van
  de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige
  inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. vof de kijkdoos
  verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom
  verzoekt.
  f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen
  van vof de kijkdoos in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en
  door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat vof de
  kijkdoos hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1
  Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
  Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent heeft de
  gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar
  de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch
  niet mogelijk is.
  De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot
  gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is
  voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
  van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan vof de kijkdoos opgedragen is.
  De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de
  rechten en vrijheden van derden.
  g. Recht van bezwaar
  De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,
  vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
  7/7
  door vof de kijkdoos.
  In bovenstaand geval zal vof de kijkdoos staken met de verwerking van de
  persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij vof de kijkdoos dwingende
  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen
  dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met
  de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de
  gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
  persoonsgegevens.
  Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van
  direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
  h. Klachtrecht
  De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met
  betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door vof de kijkdoos bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens.
  Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de
  gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke
  wetgeving kunnen worden ingediend.
  De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van
  toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit
  Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 6. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
  Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkeling van de website of
  een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.
  De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de
  website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.
Translate »
De waardering van houtenwekker.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 53 reviews.
Ga naar de inhoud